Проектът „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“ е разработен с идеята да се ангажират всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на ГТД и подобряване на координацията на действия за интеграция на ГТД на национално ниво, чрез организиране на обучителни инициативи и създаване на активна платформа за междурегионален обмен на добри практики.

Целевите групи на проекта включват представители на местни власти в регион Хасково, държавни институции на територията на областта, НПО, социални партньори, организации, работещи в областта на интеграционната политика и интеграцията на ГТД в България, българското гражданско общество, както и чуждестранните граждани, пребиваващи на територията на регион Хасково, със статут на имигранти.

Конкретните цели, които проектът си поставя са:

 • Включване на основните действащи лица - управляващи органи на публични финанси и местна власт, социални партньори, НПО, представители на гражданското общество в инициативи за повишаване на капацитета им по отношение на интеграцията на ГТД в България;
 • Насърчаване на активен обмен на добри практики, работещи механизми и информация по темите на интеграционните политики чрез изграждането на мрежа;
 • Повишаване на информираността на основните действащи лица по отношение на интеграцията на ГТД, тяхното социално включване и изграждане на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция;
 • Насърчаване на активен обмен на добри практики, работещи механизми и информация по темите на интеграционните политики.

В рамките на проекта ще се надгражда вече създадена интернет-платформа www.bgimigranti.com. На интернет сайта ще бъдат включени:

 • 1 справочник на тема „Междукултурните комптенции - комуникацията на XXI век“;
 • 1 справочник на тема „Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите“;
 • 1 справочник на тема „Интеграция на имигранти – често срещани казуси“.
 • “Платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти“, включваща: форум; информация за събития, услуги, разработени материали, новини, обявления, която организациите за интеграция на имигранти и информационните центрове ще могат да споделят както в рубриката  „Платформа за работа на ИЦ и организациите за интеграция на имигранти“, така и във форума; информация за връзки с други действащи организации и информационни центрове в подкрепа интеграцията на имигранти в страната и чужбина.
 • 4 публикации в регионален ежедневник
 • снимки и материали от проведените семинари за надграждане на капацитет на обществените звена, имащи отношение към интеграционната политика на имигранти
 • регулярна информация за процеса на изпълнението на проекта и други новини

Всички продукти и резултати по проекта са достъпни безвъзмездно на български и английски език в www.bgimigranti.com

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.