Във връзка с изпълнението на проект „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“ съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2013/01-05.01, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави през мецес юни бяха организирани и проведени форуми, целящи постигането на една от целите на проекта - надграждане на капацитет на регионално ниво, ангажирайки всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на ГТД и подобряване на координацията на действия за интеграция на ГТД на национално ниво.

Проведените форуми, на които участваха заинтересовани страни, представители на местната власт, институции, териториални структури на централанта изпълнителна власт, социални партньори, НПО и др.  целяха представянето на важността на междукултурните компетенции и подпомагането на процеса за повишаване информираността на основните действащи лица по отношение на интеграцията на ГТД, тяхното социално включване и изграждане на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция.

Също така беше разискван и представен въпроса свързан с ангажиментите и отговорностите на публичните органи и организациите на гражданското общество по отношение на работата им с имигрантски общности. По време на организираните събития бяха използвани различни интерактивни и ролеви методики за обучения, чрез които участниците бяха обучени успешно да работят с имигранти и да интегрират по правилен начин в работата си механизми за тяхната устойчива интеграция.

По време на форумите беше реализиран и практикум, насочен към представянето и дискутирането на конкретни казуси в областта на интеграцията на имигранти и идентифицирането на конкретни регионални мерки в областта на интеграционната политика на имигранти, които биха мигли да залегнат в плановите и стратегически документи за регион Хасково.

Снимки от събитията

   

  

 

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.