Проектът „Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти“ се изпълнява при пълна прозрачност в съответствие с изискванията на Схема BG EIF 2013/01 и чл. 6 от Общите условия към финансираните по Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни договори за безвъзмездна финансова помощ. По проекта е планирана Информационна кампания насочена към медиите, приемащото общество и институциите.  Предвижда се:

  • отпечатване и разпространение на Справочници по темите: "Междукултурните компетенции - комуникацията на XXI век"; "Ролята на ръководнтие публични органи или на организациитте на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите"; "Интеграция на имигранти - често срещани казуси" - 750 бр. /по 250 бр. от 3-те вида справочници/
  • изработване и поставяне на 1 информационна табела за офиса по проекта;
  • 4 публикации в регионален ежедневник по време на проекта;
  • разпространение на информационни материали до общините;
  • надграждане на уеб платформата за онлайн обучение и информация на ГТД в България www.bgimigranti.com с информация за проекта;

Информационните материали ще бъдат изготвени така, че на достъпен език бенефициентите да получат максимално полезна информация.


18-03-2015

КЪМ СТАТИЯТА


9-04-2015

КЪМ СТАТИЯТА 


25-05-2015

КЪМ СТАТИЯТА →


26-06-2015

КЪМ СТАТИЯТА →

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.