Платформа за работа на Информационните центрове и организации за интеграция на имигранти

 

Една от основните идеи при реализацията на проекта "Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти" е създаването на възможност за работа в мрежа, чрез която информационните центрове и организациите, работещи за интеграцията на имигранти граждани на трети страни в България да обменят информация, ресурси и практики за подобряване на тяхната работа, за разширяване и подобряване на механизмите за координация на национално, регионално и местно ниво сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и изграждането на междукултурна компетентност по осъществяването на мерките по интеграция. За тази цел е създадена тази информационна рубрика в рамките на платформата за онлайн обучение и инфорамция www.bgimigranti.com.

 

За целите на проекта и реализирането на дейността по активен обмен между организациите, имащи отношение към интеграционната политика у нас и реализацията на инициативи, които подобряват процеса на интеграция е създаден форум към Активната платформа, където всички заинтересовани страни могат да обменят идеи, споделят информация за реализирани проекти в областта на интеграцията на имигранти, предстоящи инициативи и др. Може да посетите форума към Платформата като натиснете бутона или на следния линк - http://www.bgimigranti.com/forum/

 

 

Към справочника

 

 

 

 

 

Към справочника 

 

 

 

Към справочника 

 

 

 


НОВИНИ

В края на месец юни тази година РСО "Марица" приключва изпълнението на проект "Надграждане на капацитет и създаване на активна платформа в подкрепа на политиката по интеграция на имигранти" съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2013/01-05.01, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави. В рамките на проекта бе изпълнен набор от дейности с цел ангажиране на всички заинтересовани страни, имащи отношение към ефективното управление на процесите на интеграция на граждани на трети държави (ГТД) и подобряване на координацията на действия за интеграция на ГТД на национално ниво.

Основните дейности, които бяха изпълнени, са:

- Разработване, отпечатване и разпространение на справочници по темите "Междукултурните комптенции - комуникацията на XXI век", "Ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите" и "Интеграция на имигранти - често срещани казуси". Изданията са насочени към експерти и представители на институции от различни среди - местна власт, териториални структури, НПО, гражданско общество, медии, експерти в различни области, имигранти граждани на трети държави (ГТД) с цел повишаване информираността им по отношение на интеграцията на ГТД и социалното им включване, изграждане на капацитет в сферата на междукултурните компетенции за прилагане на мерките за интеграция, за по-добър диалог между институциите и имигрантите и за ефикасно осъществяване на политиките за интеграция на имигранти в България. Справочниците са достъпни в офиса на РСО "Марица", както и в електронен формат на български и английски език на подстраницата за проекта в платформата http://www.bgimigranti.com.

- Създаване на "Платформа за работа на информационните центрове и организации за интеграция на имигранти" с цел насърчаване на активен обмен на добри практики, работещи механизми и информация по темите на интеграционните политики.

- Провеждане на семинари за надграждане на капацитета на обществените звена, имащи отношение към интеграционната политика на имигранти през месец юни 2015 г. Семинарите са свързани с важността на междукултурните комуникационни компетенции, като чрез различни интерактивни и ролеви методики за обучения участниците бяха обучени да работят с имигрантски общности и да интегрират по правилен начин в работата си механизми за устойчива интеграция на имигрантите. Беше обсъдена ролята на ръководните публични органи и на организациите на гражданското общество в диалога между институциите и имигрантите, както и конкретни казуси в областта на интеграцията на имигранти.

- Провеждане на мерки за информация и публичност чрез обновяване на интернет страницата www.bgimigranti.com, публикации в медии, поставяне на информационна табела и разпространение на информационни материали до общините.


Община Стамболово приключи изпълнението на проект „Помощ за имигрантите да станат наши съграждани“

На 21.05.2015 г. (четвъртък) се проведе заключителна пресконференция по проект „Помощ за имигрантите да станат наши съграждани“. Проектът се финансира по „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС“ и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българскот общество“, Схема BG EIF 2013/01 и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG EIF2013/01-02.04 и е на стойност 114 136,94 лв.

В рамките на проекта бе разработена стратегия за развитие на центъра, разработени и отпечатани наръчници относно българската правно-административна система и правата и задълженията на имигранитите в Република България, преведени и отпечатани 3 бр. разработени наръчници от предходно реализирания проект и 2 бр. - по настоящия проект на английски език, информационният уебсайт на центъра за граждани на трети държави бе надграден с интерактивно и аудиовизуално съдържание чрез  оптимизация за портативни устройства и изграждане на секция „Библиотека“.

Източник: в-к "Хасковска Марица"


Имигрантите във Варна получават безплатни услуги с помощта на проект, финансиран от ЕС по интегрирана схема за внедряване на общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС и подпомагане провеждането на последователна и трайна политика за гарантиране правата на имигрантите и осигуряване на тяхната успешна интеграция в българското общество. Сдружение „Бизнес Агенция“ кандидатства и спечели проекта „Уан-стоп-шоп услуги за устойчива интеграция на ГТД във Варна“ по компонент „Осигуряване на устойчивост и подкрепа за функционирането на съществуващите информационни центрове за имигранти – граждани на трети държави”, който е на стойност 115 934,56 лв..

Съкращението ГТД означава „граждани на трети държави“, които не са граждани на държави – членки на ЕС, ЕИП и конфедерация Швейцария. Такива имигранти във Варна са предимно от Руската Федерация и Украйна. Проектът е четвърти за сдружението, като услугите, които избраните 160 имигранти ще получат включват консултантска помощ, свързана с тяхната интеграция в България, правни консултации в областите: пребиваване и местожителство в България, придобиване и продажба на имоти в България, регистриране на юридически лица в България.

Подготвени експерти ще отговарят на въпроси относно стартиране на нов бизнес; професионално обучение и образование; гражданска ориентация и работа с институции. Опитът от предишните проекти показа, че имигрантите имат нужда от ориентация в политическите аспекти на съвременна България. Затова настоящият проект предвижда организиране на групови срещи-дискусии с независим политолог, работил като експерт по предишни проекти и познаващ отлично гражданите на трети държави и методите на работа с тях. Той ще разяснява структурата на политическата система в България и ще ги ориентира в избирателната система, историята на партиите и местното самоуправление.

До края на юни, когато свършва проекта, се предвижда още и провеждане на четири кръгли маси под обща тема „Имигрантите като целева група на регионални политики, чувствителни към тяхната култура“ с участието на представители на регионалните власти и институции, неправителствени организации и др. Голям интерес представляват екскурзиите до културно-исторически и природни забележителности във Варна и региона, практически работилници по български бит и култура – местни занаяти – художествена керамика, българска кухня и български народни танци.

Предстои и инсталирането на информационен киоск на територията на „Служба миграция“ или на друго място с голям трафик на имигранти според препоръка на службата. 

Източник: http://vnews.bg/news/108022 


Сдружение на общините от Югоизточен регион ще изпълнява в продължение на 6 месеца, от януари до юни 2015 г., проекта "Възможности за висококвалифицирана работа за имигранти в Югоизточен регион". Основен двигател е Община Бургас, но в инициативата участват още Сливен, Стара Загора и Ямбол. Финансовата рамка на проекта е около 50 000 лева. С част от тези средства ще бъде създадена информационна система, отразяваща потребностите от работна сила на пазара на труда на територията на Югоизточен регион. Тази платформа ще  позволи на работодателите от приемащото общество в района да предлагат вакантни работни места и по този начин да се поощри привличането на образовани, квалифицирани имигранти.

Източник: http://www.burgas.bg/index.php/bg/news/details/1/20899

 


 

Контакти на Информационни центрове за имигранти и организации:

 

Център за имиграция и интеграция- гр. София

Адрес: София, ул. Раковски No 82

Тел: 02/98 98 402

E-mail: tiho@gateway.bg

website: cii.gateway.bg/index.php

 

Център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави - гр. София

Адрес: 1404 София, ул. "Нишава" 106

Тел: +359 2 858 21 13

E-mail: info@infocenter-grd.org

website: www.infocenter-grd.org

 

Център за имигранти- гр. Варна

Център за имигранти гр. Варна

Адрес: Варна, ул. " Презвитер Козма " 11

Тел: 052 335-885

E-mail: coordinator@vba.bg

website: www.welcometovarna.org

 

Информационен център за имигранти - гр. Бургас

Адрес: Бургас, ул. "Морска" - 33

Тел: 056/82 70  69; 0886 177 295; 0886 177 329

e-mail: iomsofiaintegration@iom.int

 

Център за информация и подкрепа на интеграцията на имигранти в Слънчев бряг - зона с висока концентрация на ГТД -  Слънчев бряг

Център за информация и подкрепа на интеграцията на имигранти в Слънчев бряг

Адрес: Слънчев бряг 8240, Парк Хотел Континентал

Тел: +359 886 701 727

website: http://imigration-sunnybeach.org/bg

 

Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти

Адрес: 1517 София, ул. "Ламби Кръстев", бл. 113, вх. А, ап. 6

Тел./ факс: + 359 2 989 97 22; +359888 304 180

e-mail: airm@airm-bg.org

 

 Български съвет за бежанци и мигранти

Адрес: 1000 София, ул. "Калоян" 6

хотел Рила, офис 410

Тел: +359 2 981 97 67

e-mail: bgrc@bulrefcouncil.org

 

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Областен съвет на БЧК Хасково

Адрес: 6300 Хасково, ул. “Иларион Макариополски” №2

Тел./факс: 038/62 44 93; 038/66 54 83

E-mail: haskovo@redcross.bg

 

КАРИТАС – България

Каритас-България

Адрес: София, ул. Оборище 9

Тел: +359 2 944 18 58

факс: +359 2 946 11 33

E-mail: caritas.bulgaria@caritas-bg.org

 

За по-пълен списък с допълнителна информация за информационните центрове и организации, работещи в областта на интеграцията на граждани на трети държави, и техните контакти може да натиснете тук 

 

 

 

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.